Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Δήμος Μετεώρων. ΘΕΜΑ 3ο : «Ενημέρωση του Σώματος περί των προτάσεων του κ. Αθανασίου Ανδρέα για την αξιοποίηση των συλλογών του»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων. Στην Καλαμπάκα και στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας σήμερα την 29ην Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Λύπα Δημήτριο ο οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. 5196/13-4-2022 αίτηση του κ. Αθανασίου Ανδρέα η οποία παρατίθεται κάτωθι:

Ηλιούπολη 14 Απριλίου 2022

Προς τους Αξιότιμους κκ Δήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων

Κύριοι, με την παρούσα μου επιστολή θέλω να σας εκφράσω την επιθυμία μου να συνδράμω στο έργο σας για θέματα πολιτισμού που αφορούν τόσο στους πολίτες της ιδιαίτερης πατρίδας μας, όσο και στην προβολή του πολιτισμού της χώρας μας κατά τον 200 αιώνα. Εξ αυτού λαμβάνω το θάρρος να ζητήσω μια συνάντηση με το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, ώστε να παραθέσω τις σκέψεις μου και να βοηθήσετε στην ανάπτυξη της περιοχής, με τρόπο που συνάδουν στους στόχους του Δήμου, βασικού πυλώνα της περιοχή μας σε θέματα πολιτισμού και ανάπτυξης. Με την παρούσα ζητώ τη βοήθειά σας, προκειμένου να αξιοποιήσω την προσπάθεια μιας ζωής που για άλλους βιώθηκε από συμπτώσεις, για άλλους όσα συνέβησαν τυχαία και για μένα εκ Θεού. Σας επισυνάπτω τον κατάλογο των συλλογών μου, τις οποίες επιθυμώ να δωρίσω, ώστε να υπάρχει μια μαρτυρία για τον 20ο αιώνα σε πολλούς τομείς.

Το όνειρό μου είναι να υπάρξουν όλες μαζί. Τα όσα θα διαβάσετε θα σας κάνουν να κατανοήσετε τα της ασημαντότητάς μου, το πώς και γιατί.

Πολλές από αυτές τις συλλογές έχουν μηχανογραφικά καταγραφεί. Έχω κατά νου τρόπους οι οποίοι μπορούν να παρατεθούν και περιγράφονται στο επισυναπτόμενο κείμενο, χωρίς να δεσμεύουν κανένα που θα θελήσει να βοηθήσει. Επισυνάπτω βιογραφικό μου και κατάλογο των όσων έχω συλλέξει σαν τόπους εκθέσεων των παρακάτω. Προτείνω για την πινακοθήκη τον μύλο στα τρία ποτάμια, για μουσείο παιχνιδιών & Η/Υ φωτογραφικών μηχανών και ηλεκτρικών…το δημοτικό σχολείο Κατάφυτο, για τη βιβλιοθήκη και τις λοιπές συλλογές το έρημο Διοικητήριο στα Τρία ποτάμια.

Έχω προτάσεις για την λειτουργία και ασφάλεια των συλλογών μου που θέλω να σας δωρίσω.

Παρακαλώ η παρούσα να μου επιστραφεί με αριθμό πρωτοκόλλου. Επισυνάπτω βιογραφικά και κατάλογο των Συλλογών μου.

Θερμά ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Με τιμή

Ανδρέας Αθανασίου

Επισημαίνεται ότι η αίτηση του κ. Αθανασίου Ανδρέα συνοδεύεται από βιογραφικά στοιχεία αλλά και αναλυτική περιγραφή των συλλογών του.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αθανασίου ο οποίος ανέφερε ότι διαθέτει πάνω από 10.000,00 τόμους βιβλίων, από το 1880 και μετά, από πολλές επιστήμες καθώς και 200 πίνακες και τόνισε το ενδιαφέρον του να τα δωρίσει στο Δήμο μας και να εκθέσει τις συλλογές του στην περιοχή του Ασπροποτάμου. Έχουν γίνει εκθέσεις και στο παρελθόν ανέφερε και υπάρχει η σχετική εμπειρία

Εν συνεχεία τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Αθανασίου για την προσφορά του, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του, καθώς τα περισσότερα κτήρια στον Ασπροπόταμο είναι εγκαταλελειμμένα και δεν μπορούν να φιλοξενήσουν την τεράστια προσφορά του αιτούντος. Επιπλέον, τον χειμώνα τίθεται θέμα ασφαλείας των συλλογών του κ. Αθανασίου, οι οποίες -όπως ανέφερε- ίσως ήταν προτιμότερο να εκτεθούν σε κάποιο μουσείο.

Ακολούθως ο κ. Αθανασίου ανέφερε ότι πρόθεσή του είναι να βρει αρωγό στο εγχείρημά του αυτό ευαγή ιδρύματα, όπως <ΝΙΑΡΧΟΣ>, <ΩΝΑΣΕΙΟ> κλπ. που είχαν ενδιαφερθεί για τον Ασπροπόταμο (αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου Αγ. Παρασκευής Χαλικιού από το ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΣ) και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναπαλαίωση των κτηρίων και στην επίτευξη της ασφάλειας τους. Παράλληλα, θα μπορούσαμε κυρίως να δεχθούμε την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν για τον σκοπό αυτόν, και ζητά τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου για την αποδοχή των προτάσεών του, ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές θα συνοδεύονται από συστατική επιστολή του Δήμου για να παραστεί και να ζητήσει τη συνδρομή τους. Είναι προφανές ότι τον πρώτο και τελευταίο λόγο θα έχει ο Δήμος.

Τα κτήρια που προτείνει ο κ. Αθανασίου είναι τα μη λειτουργούντα δημοτικά του Κατάφυτου και της Μηλιάς καθώς και ο μύλος της Πολυθέας στα 3 ποτάμια -για περιοδικές εικαστικές εκθέσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ομόφωνα)

Καταρχήν αποδέχεται το αίτημα του κ. Αθανασίου Ανδρέα για αξιοποίηση των συλλογών του από το Δήμο μας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι περαιτέρω ενέργειες που θα καταστήσουν εφικτό το όλο εγχείρημα.

Ο ΔΣ κ. Χαντζιάρας Γεώργιος δήλωσε «παρών».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2022